11184 Steel Spur Gear (64T, .6 module) ...............................
11184 Steel Spur Gear (64T, .6 module) ...............................

11184 Steel Spur Gear (64T, .6 module) ...............................

Regular price $26.99 $19.89 Sale

11184-64T Steel Spur Gear (64T, .6 module)

Vehicle Compatibility:  Dukono, Dukono PRO, Lightning EP Drift, Lightning EPX PRO, Tornado Epx/epx PRO, Volcano Epx/epx PRO, Sandstorm, Sandstorm TK,             Tsunami EPX, Vortex EPX/EPX PRO